Đánh máy thuê 24h

Phân biệt Ability, Capability và Capacity như thế nào?

Ability: năng khiếu
Capability: khả năng
Capacity: năng lực
- Ability: dùng để chỉ kiến thức và kĩ năng cần có để làm việc gì. Khi một người có khả năng làm tốt việc gì thì dùng “ability”.
E.g: Her ability to persuade others made me surprised.
Khả năng thuyết phục người khác của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên.
- Capability: chỉ khả năng ai đó làm được việc gì bằng việc xác định khối lượng và mức độ hoàn thành công việc.
E.g: These problems were out of my capability.
Những vấn đề này nằm ngoài khả năng của tôi.
- Capacity: dùng để xác định tính chất cần phải có để có thể làm hoặc nhận việc gì. “Capacity” được sử dụng trịnh trọng hơn “ability”.
E.g: He showed us his capacity always to see the other person’s point of view.
Anh ta đã cho chúng ta thấy khả năng của anh ta trong việc luôn nhận biết được quan điểm của người khác.
BÌNH LUẬN ()