Đánh máy thuê 24h

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa Accuse và Charge

Accuse: tố cáo, cáo giác
Charge: buộc tội, kết tội
- Accuse: tố cáo ai đó đã làm gì sai trái, vi phạm pháp luật và phải đưa ra toà.
E.g: He was accused of stealing the bicycle.
Anh ta đã bị tố cáo ăn cắp xe đạp.
- Charge: dùng khi kết tội ai đã phạm tội sau khi có đủ bằng chứng cáo buộc họ. Bên cạnh đó, “charge” còn đưực dùng để kết tội một người đã không hoàn thành bổn phận của mình hay dối trá về chuyện gì.
E.g: Even some senior officials were arrested and charged with corruption.
Thậm chí một số quan chức cấp cao đã bị bắt và bị kết tội tham nhũng.
BÌNH LUẬN ()