Đánh máy thuê 24h

Sự khác nhau giữa Accident và Incident

Accident, incident: rủi ro, tai nạn
- Accident: một việc xảy ra bất ngờ, không dự tính trước được và thường là việc xấu.
E.g: Someone rammed the back of my car. It was an unfortunate accident.
Có người đã đâm vào đuôi xe ô tô của tôi. Đó là một tai nạn rủi ro.
- Incident: một sự kiện xảy ra đơn lẻ, tốt hoặc xấu.
E.g: There was an unpleasant incident on the train this when a drunk attacked one of the passengers.
Sáng nay trên tàu xảy ra một chụyện không hay khi một kẻ say rượu tấn công một hành khách.
BÌNH LUẬN ()