Đánh máy thuê 24h

Phân biệt cách dùng Advise và Suggest

Advise: khuyên
Suggest: đề nghị

- Advise: dùng khi khuyên ai đó nên làm điều gì. Sau “advise”, động từ ở dạng “to V” hay “V-ing”.
E.g: His friends advised him to give up sad memories.
Bạn bè anh ấy khuyên anh hãy cố quên những kỉ niệm buồn đi.
- Khi bạn muốn đưa ra lời khuyên cho ai, bạn hãy dùng danh từ “advice”. Cần phải chú ý rằng danh từ này không có dạng thức số nhiều.
E.g: Their advice helped me a lot.
Lời khuyên của họ đã giúp tôi nhiều.

- Suggest: dùng khi bạn đưa ra một ý kiến hay một kế hoạch cho ai đó để họ suy xét.
E.g: Lan suggested going out for dinner and we all agreed.
Lan đề nghị ăn tối bên ngoài và tất cả chúng tôi đồng ý
- Khi bạn muốn đưa ra một đề nghị, hãy dùng cấu trúc “make a suggestion”.
E.g: She made some suggestions about my birthday party.
Cô ấy đưa ra một số đề nghị về buổi tiệc sinh nhật của tôi.
BÌNH LUẬN ()