Đánh máy thuê 24h

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa Afflict và Inflict

Afflict; inflict: gây đau khổ, làm khổ

- Afflict: dùng khi đề cập đến những khó khăn, bệnh tật và những rủi ro gây ra nhiều đau khổ cho con người. Động từ này có thể được dùng ở dạng bị động.
E.g: The cancer afflicted the old man all day.
Căn bệnh ung thư hành hạ ông cụ cả ngày.

- Inflict: dùng khi ai đó muốn gây ra những khó khăn, đau đớn, tổn thất cho người khác.
E.g: We don’t want to inflict our problems on you.
Chúng tôi không muốn cậu phải khổ vì chuyện của chúng tôi
BÌNH LUẬN ()