Đánh máy thuê 24h

Sự khác biệt giữa Actually và Really

Actually: quả thực, thực sự
Really: thực sự, thật ra

- Actually: dùng khi đề cập đến một sự thật trái hẳn với những điều mà người khác nghĩ hoặc nói.
E.g: Lan is actually talkative.
Lan quả thực nói rất nhiều.
- “actually” dùng để nhấn mạnh sự ngạc nhiên khi đặt nó đứng trước phần người nói tỏ ra ngạc nhiên.
E.g: He actually felt despair and began to cry.
Anh ta thật sự cảm thấy thất vọng và bắt đầu khóc.
- Really: thường được sử dụng trong lúc đối thoại để nhấn mạnh điều bạn đang nói.
E.g: I really hope that I’ll meet you again.
Tôi thật sự mong muốn rằng tôi sẽ gặp lại cậu.
- “really” cũng được dùng trước một tính từ hay trạng từ.
E.g: The life in the countryside is really peaceful.
Cuộc sống ở vùng nông thôn quê thật sự rất yên bình.
BÌNH LUẬN ()