Đánh máy thuê 24h

All, Both, Every, và Each khác nhau như thế nào?All: tất cả
Both: cả hai
Every: mỗi, mọi
Each: mỗi
- All: dùng để chỉ toàn thể vật hoặc nhóm gồm tất cả mọi thành phần. Sau “all” có thể dùng danh từ có hay không có “the” và có thể dùng với “of the” như all books, all of the books (tất cả sách). “All” dùng để chỉ một nhóm hàm ý có nhiều hơn hai người.
E.g: All of these men are tall.
Tất cả những người đàn ông này đều cao.
Both: dùng để chỉ hai người hoặc hai vật. Sau “both” có thể có hoặc không có “the” và có thể có “of the” như both cars, both the cars, both of the cars (cả hai chiếc xe).
E.g: Both restaurants are very well-served.
Cả hai nhà hàng đều phục vụ rất tốt
- “both” cũng có thể được đặt sau danh từ và đại từ.
E.g: Huyen and Hung both enjoy watching romantic films.
Cả Huyền và Hùng đều thích xem phim tình cảm lãng mạn.
- Every: dùng khi nói đến mọi thành phần của một nhóm có trên hai người. “Every” chỉ dùng với danh từ số ít do vậy chúng ta phải dùng động từ số ít sau nó.
E.g: Every Seat in the theatre was taken.
Mọi chỗ ngồi trong rạp đều đã có người.
- Each: dùng để nói đến mỗi thành viên trong nhóm hay dùng để chỉ thành viên trong một cặp. “Each” chỉ dùng với danh từ số ít.
E.g: Each room has a bed and a colour T.V.
Mỗi phòng có một chiếc giường và một chiếc ti vi màu.
- “each” có thể đặt sau đại từ, danh từ và dùng với “of”
E.g: They each read a thick book.
Mọi người trong số họ đọc một cuốn sách dày.
BÌNH LUẬN ()