-->

Đơn xin nghỉ phép


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi  :  - …
- …
Tôi tên là :  
CMND số :                            cấp ngày:                              tại:
Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
Chức vụ:
Bộ phận:
Nay tôi viết đơn ngày kính mong … cho tôi được nghỉ phép với các thông tin sau:
            Thời gian nghỉ từ ngày: …/…/… đến ngày …/…/…
            Lý do nghỉ: 
Tôi sẽ sắp xếp công việc và bàn giao lại cho Ông/bà: ... Chức vụ: …
Kính mong …  xem xét giải quyết.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
…, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)
Phòng Hành chính Nhân sự
(Ký ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)BÌNH LUẬN ()